Witam w moim zakamarku Internetu!

Regulamin konkursu

5 marca 2018 no comment janeczek

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH POWIŚLA DĄBROWSKIEGO  Matematyczna Wiosna 2018

 WSTĘP

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im Wł. Broniewskiego w Oleśnie.

Konkurs został objęty patronatem Wójta Gminy Olesno.
 CELE KONKURSU
 • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,
 • skonfrontowanie przez uczestników swojej wiedzy na tle kolegów i koleżanek z innych szkół;
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • promocja uczniów zdolnych.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych, lub klas programowo niższych. Liczba uczniów reprezentujących szkołę zależy od liczby oddziałów (maksymalnie po dwóch uczniów w przeliczeniu na każdy oddział).
 2.    Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora szkoły.
 3.    Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
 4.    W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 5.    W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 6.    W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, przewodniczący zespołu konkursowego przerywa pracę uczniowi i nakazuje opuszczenie sali.
 7.    Prace uczniów biorących w konkursie są kodowane. Za prawidłowość kodowania prac odpowiada przewodniczący komisji konkursowej.
 8.    Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.
 9.    Uczniowie nie mogą posiadać kalkulatorów
 10.    Zestaw zadań składa się z 6 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych
 11.    Maksymalnie uczeń może uzyskać 24 punkty.
 12.    Uczestnicy rozwiązują zadania pisemne długopisem lub piórem (kolor czarny lub niebieski). Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczają na otrzymanej matrycy, rozwiązania zadań otwartych sporządzają na oddzielnej, opieczętowanej kartce. Brudnopis ucznia nie jest sprawdzany.
 13.    W nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r. (wtorek) dyrektorzy szkół lub wyznaczeni przez nich opiekunowie chcących brać udział w konkursie uczniów przekażą na pocztę e-mail henrykjaneczek@gmail.com  imienne listy uczniów, którzy będą brali udział w konkursie.

 ORGANIZACJA KONKURSU

 1.    Konkurs odbędzie się dn. 17 maja 2018 (czwartek) o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Oleśnie.
 2.    Za organizację i przeprowadzenie każdego etapu odpowiada przewodniczący komisji konkursowej mgr Henryk Janeczek.
 3.    Zadaniem przewodniczącego komisji konkursowej jest:
 4. a)    powołanie członków komisji konkursowej przeprowadzających dany etap konkursu i dokonujących poprawy prac wg klucza odpowiedzi,
 5. b)    przygotowanie sali,
 6. c)    przygotowanie materiałów dla każdego uczestnika konkursu,
 7. d)    nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu,
 8. e)    zatwierdzenie protokołu z przebiegu konkursu,
 9. f)    przekazanie wyników konkursu do mediów.
 10.    W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele matematyki, ze szkół z których przybyli uczniowie
 11.    Zadania przygotowawcze, zadania konkursowe, klucze odpowiedzi przygotowuje pan mgr Henryk Janeczek. Znaczna część zadań konkursowych będzie korespondowała z zamieszczonymi na stronie yaneczek.pl zadaniami przygotowawczymi do konkursu.
 12.    Na wykonanie zadań konkursowych przeznacza się (po odliczeniu czynności organizacyjnych) 60 minut.
 13.    Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej zakodowanych prac uczniów wg klucza odpowiedzi.
 14.    Zespół sporządza protokół z przebiegu konkursu.
 15.    Dla pierwszych trzech uczniów, którzy uzyskają największą ilość punktów przewidziane są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Tematyka Konkursu oparta będzie na treściach matematycznych zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum”:

–    podzielność i własności liczb całkowitych,

–    działania na liczbach wymiernych,

–    potęgi o wykładnikach naturalnych, pierwiastki, procent,

–    wyrażenia algebraiczne,

–    równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą,

–    zadania tekstowe,

–    proporcjonalność prosta i odwrotna

–    figury płaskie i ich własności, pola wielokątów, pole i obwód koła,

Lektura obowiązkowa – zadania przygotowawcze oraz konkursowe  IV, V, VI edycji, oraz przygotowawcze VII edycji.

Uwaga:

Wszelkie zapytania i uwagi można kierować na adres przewodniczącego konkursu : henrvkjaneczek@gmail.com

 • Share :